Free Essay Unity In Diversity

Najem lokalu przy Głowackiego 10

Burmistrz Brzeska ogłasza nieograniczony pisemny konkurs ofert na najem lokalu użytkowego znajdującego się w Brzesku: na parterze budynku przy ul. Głowackiego nr 10 (z przynależnym pomieszczeniem piwnic) – o powierzchni:

–          54,36 m2 (parter)

–          31,20 m2 (piwnice),

przeznaczonego na cele działalności usługowo-handlowej, na warunkach określonych w zał. nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Brzeska nr 354/2014 z dnia 29 grudnia 2014r.

Powyższy lokal przeznaczono do najmu na czas nieoznaczony.

Oferty należy składać do dnia 24 marca 2015r.  (wtorek) w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51,do godz. 1015.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, z napisem:

– „Najem lokalu położonego przy ul. Głowackiego 10 w Brzesku”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 marca 2015r.  o godz. 1030, w sali narad.

1.Oferty mogą składać osoby fizyczne i prawne lub organizacje nie posiadające osobowości prawnej.

2.Oferta musi zawierać:

–          imię i nazwisko, adres oferenta lub nazwę i siedzibę firmy,

–          stawkę czynszu miesięcznego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu netto,

–          oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami konkursu ( regulaminem konkursu oraz projektem umowy najmu) oraz że przedmiot najmu jest znany oferentowi.

Z dokumentami tymi można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Brzesku
ul. Głowackiego 51, w pokoju nr 119 (I piętro), w godzinach od 730 do 1530.

                   Treść oświadczenia, regulamin konkursu i projekt umowy najmu stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

3.Stawka wywoławcza czynszu miesięcznego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu położonego przy ul.Głowackiego 10 wynosi:

–          48,00 złotych netto (parter),

–            4,00 złote netto (piwnice).

Do stawki czynszu netto ustalonej w drodze konkursu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień wystawienia faktury.

4. Po dokonaniu wyboru oferty ( najwyższej stawki czynszu) umowa najmu zostanie spisana na czas nieoznaczony.

5. W przypadku złożenia równorzędnych ofert wybór najemcy zostanie dokonany na podstawie licytacji (ustnej) z udziałem oferentów, którzy  złożyli równorzędne oferty.

Oferenci uprawnieni do udziału w licytacji zostaną powiadomieni
o jej terminie.

6. Termin płatności czynszu ustala się na 10-ty dzień każdego miesiąca z góry
w okresie objętym umową najmu, z wyjątkiem pierwszej należności za trzy pełne okresy, której termin płatności ustala się do 7 –miu dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

7. Czynsz za najem lokalu podlega corocznej waloryzacji dokonywanej
z początkiem każdego roku kalendarzowego, począwszy od 2016 roku
w wysokości określonej wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni opublikowanym przez Prezesa GUS.

8. Uczestnik, który wygra konkurs jest zobowiązany do zawarcia umowy najmu
w terminie do 7 -miu dni,
od dnia rozstrzygnięcia konkursu, po uprzednim uregulowaniu należności w postaci czynszu brutto wyliczonego za trzy pełne okresy płatności – wg stawki ustalonej w konkursie ofert lub w wyniku rozstrzygnięcia ustnej licytacji po konkursie ofert.

9.Należność wpłaconą przez uczestnika, który wygrał konkurs zalicza się na poczet czynszu najmu.

10. Najemca po przejęciu lokalu zawiera we własnym zakresie umowę o dostawę energii elektrycznej oraz gazu, atomiast opłaty za dostawę wody i odbiór ścieków będą naliczane przez zarządcę budynku tj. MZGM Brzesko ( Stosownie do yposażenia lokalu opisanego w załączniku nr 2 w Zarządzeniu Burmistrza Brzeska nr 354/2014 z dnia 29.12.2014r.).

Zastrzega się prawo odwołania konkursu.

Bliższe informacje udzielane są w Urzędzie Miejskim w Brzesku – Wydziale Geodezji, Gospodarowania Mieniem i Rolnictwa, pokój 119,  tel. 14,  68-65-157.

Oświadczenie oferenta,  regulamin konkursu,  umowa najmu

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Nieruchomości. Comments are currently closed.

Essay on Strength Through Diversity and Multiculturalism

487 Words2 Pages

How many times has the world seen efforts to prove the value of uniformity. I suppose Hitler's racial purity campaigns could be considered one of the most recent and visible examples. And some might say that, due to the ease of transport in this shrinking world, it won't be too many more generations before the world does see one homogeneous race on this planet. It is likely to come about just through cross breeding.

There are other examples of this philosophy in less grandiose forms. Take companies that only hire from within their own industry. Or religious movements that claim only one true view of the universe.

We can see it all around us, in political systems, marketing strategies, education methodologies and so on. So what…show more content…

When any of the stable assumptions, within which uniformity flourishes, change dramatically, then those that have relied on a blandly consistent approach will suffer, fail and die.

 

Take the dinosaurs that relied on a stable, warm climate in which to wantonly follow a "big is beautiful" paradigm. I bet they had some regrets when the weather changed and little furry mammals showed them a better way to live. How about IBM, following the same path in the 70's, big is better. Relying on the computing dollars being firmly in the control of large corporate I.T. departments. Isn't it a pity that they were blind to the possibility of private users. Or let's look at modern religions, that ignore a world straining under the weight of our population, promulgating laws that prevent birth control, simply so as to maintain the rigidity of a two thousand year old moral code.

 

The greatest teacher of them all, mother nature, has shown us that diversity rather than uniformity, is the best insurance against change.

 

If a biosphere or even a single species has enough variety amongst its members, then when their environment changes, there will be a much better chance of survivors. This doesn't mean that none will die, just that some will live. It's like hedging your bets at the track, common sense.

So, lets all be a little more tolerant of those people and cultures that do things differently to

Show More

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *